317107039_684362399919159_2014701733667060919_n

Художествена керамика

Изучаването на дисциплината „Художествена керамика‘’ има за цел да даде  необходимите знания на учениците за пълния цикъл на изработка от проектирането до изпълнението на крайния продукт, както  и за произхода и развитието на керамиката от древността до наши дни. Дисциплината е неделимо единство от теоретични знания, практически умения и навици.

Цели

 1. Формиране на естетическо отношение, пластична култура и изграждане на технологични и професионални умения при работа с керамичния материал .
 2. Съхраняване на националните традиции в областта на художествените занаяти и опознаване богатото културно наследство.
 3. Адаптивност към съвременни и алтернативни форми на обучение в областта на изкуствата.
 1. Прилагане на законите и принципите на формообразуване на дадения предмет‘
 2. Съобразяване с технологичните изисквания при работа с различни керамични материали .
 3. Изграждане на обемно пространствена или плоскостно декоративна форма съобразно конкретната задача. 
 4. Усвояване на различни техники и способи за работа с керамичните материали

Обучение

           Курсът на обучение завършва на петата година с полагане на Държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация. Изпитът се провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията.  Практическият изпит се формулира като дипломна работа по заявка на ученика, с писмена обосновка за качествата и достойнствата на представените проекти  и изпълнение в материал.

Часовете се провеждат в специализирани ателиета и работилници, като включват  теоретични и практически занимания. Учебният процес се онагледява  с  богата литературна колекция, материали от електронната библиотека на всеки преподавател, както и с образци, чертежи, фотоси и проекти от архива на специалността.

         Запознаването с предмета ,,Художествена керамика” се осъществява чрез постепенно изучаване и пластични особености на керамичното проектиране и формоизграждане, което включва следните основни задачи:

 1. Запознаване със специалността ,,Художествена керамика”, традиции и историческо наследство. Видове материали в керамиката
 2. Запознаване със закономерностите на проектиране и изграждане на керамичните предмети и форми. Особености и правила на керамичната композиция . Стилизация и проектиране в дадена плоскост , цветови решения .
 3. Запознаване с най-важните техники и технологични особености при изграждане на керамичните форми и съдове – фуршова техника, платки, източване, пресоване отливане
 4. Поставяне на подходящи задачи за разкриване творческите възможности на учениците.
VIII клас
В осми клас учениците усвояват:
- основи на композицията
- композиция с геометрични форми
- основни принципи на стилизацията
- техника на работа с темперни бои
- техника на работа с пластична керамична маса
IX клас
В девети клас учениците усвояват:
- техника на ангобна декорация
- проектиране, изграждане и декориране на функционална и нефункционална форма
Обучението по керамика в ІХ-ти клас е насочено към формоизграждане и декоративно оформяне на точени или градени керамични предмети с ангобна декорация. Запознаване с видовете ангобна техника, като наследство и възможностите за приложение в съвременната керамика.
X клас
В десети клас учениците усвояват:
- формообразуване и стандарти
- ергономия
- комбинативно мислене
- особености на ажурната декорация
Като приложно изкуство, керамиката е предназначена да задоволява ежедневните нужди на човека под формата на утилитарни предмети и декоративна украса. Учениците трябва да се запознаят с определените изисквания по отношение на формообразуването, ергономията, определените стандарти, подходяща декорация. Особено внимание се обръща на всички важни конструктивни елементи от предмета.
Created with Fabric.js 5.2.4
XI клас
В единадесети клас учениците усвояват :
- въвеждане на нови материали
- нови видове формуване
Задачите по керамика за XI клас са свързани главно с дизайнерско решения на серии от предмети, сервизи, предназначени за изпълнение от фин керамичен материал (порцелан, фаянс, полупорцелан). Застъпени са основни теми и технологични проблеми при реализирането на бяло-керамични изделия, както и възможностите за тяхното тиражиране . Последователността на темите е заложена така, че да следва и затвърждава знанията , получени от учениците в часовете по гипсови форми, като повече се набляга на проектирането и дизайна на формата, независимо от това, дали задачата е в областта на битовата, санитарната или декоративната керамика.
Created with Fabric.js 5.2.4
XII клас
В 12 клас учениците трябва да покажат и затвърдят уменията и знанията, придобити през целия курс на обучение, да постигнат по-голяма прецизност и творчество при изпълнение в материал. Задачите са с по-висока техническа и технологична сложност. Постигане на високи естетически качества на произведението. Всички задачи са за самостоятелна работа и под ръководството на преподавателя. Чрез творчески подход и технически умения да се достигне до готов продукт с нужните качества. В края на обучението ученикът трябва да придобие следните компетентности:
- проучване по конкретна проблематика
- работни рисунки, скици
- направа на чертеж
- представяне на художествен проект
- свободно боравене с керамичните техники и материали
- умения за създаване на керамично произведение
- естетически критерии
- художествено мислене
Created with Fabric.js 5.2.4

Обучение

           Курсът на обучение завършва на петата година с полагане на Държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация. Изпитът се провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията.  Практическият изпит се формулира като дипломна работа по заявка на ученика, с писмена обосновка за качествата и достойнствата на представените проекти  и изпълнение в материал.

Часовете се провеждат в специализирани ателиета и работилници, като включват  теоретични и практически занимания. Учебният процес се онагледява  с  богата литературна колекция, материали от електронната библиотека на всеки преподавател, както и с образци, чертежи, фотоси и проекти от архива на специалността.

         Запознаването с предмета ,,Художествена керамика” се осъществява чрез постепенно изучаване и пластични особености на керамичното проектиране и формоизграждане, което включва следните основни задачи:

 1. Запознаване със специалността ,,Художествена керамика”, традиции и историческо наследство. Видове материали в керамиката
 2. Запознаване със закономерностите на проектиране и изграждане на керамичните предмети и форми. Особености и правила на керамичната композиция . Стилизация и проектиране в дадена плоскост , цветови решения .
 3. Запознаване с най-важните техники и технологични особености при изграждане на керамичните форми и съдове – фуршова техника, платки, източване, пресоване отливане
 4. Поставяне на подходящи задачи за разкриване творческите възможности на учениците.

VIII клас

В осми клас учениците усвояват:
– основи на композицията
– композиция с геометрични форми
– основни принципи на стилизацията
– техника на работа с темперни бои
– техника на работа с пластична керамична маса

IХ клас

В девети клас учениците усвояват:
– техника на ангобна декорация
– проектиране, изграждане и декориране на функционална и нефункционална форма
Обучението по керамика в ІХ-ти клас е насочено към формоизграждане и декоративно оформяне на точени или градени керамични предмети с ангобна декорация. Запознаване с видовете ангобна техника, като наследство и възможностите за приложение в съвременната керамика.

Х клас

В десети клас учениците усвояват:
– формообразуване и стандарти
– ергономия
– комбинативно мислене
– особености на ажурната декорация
Като приложно изкуство, керамиката е предназначена да задоволява ежедневните нужди на човека под формата на утилитарни предмети и декоративна украса. Учениците трябва да се запознаят с определените изисквания по отношение на формообразуването, ергономията, определените стандарти, подходяща декорация. Особено внимание се обръща на всички важни конструктивни елементи от предмета.

ХI клас

В единадесети клас учениците усвояват :
– въвеждане на нови материали
– нови видове формуване
Задачите по керамика за XI клас са свързани главно с дизайнерско решения на серии от предмети, сервизи, предназначени за изпълнение от фин керамичен материал (порцелан, фаянс, полупорцелан). Застъпени са основни теми и технологични проблеми при реализирането на бяло-керамични изделия, както и възможностите за тяхното тиражиране . Последователността на темите е заложена така, че да следва и затвърждава знанията , получени от учениците в часовете по гипсови форми, като повече се набляга на проектирането и дизайна на формата, независимо от това, дали задачата е в областта на битовата, санитарната или декоративната керамика.

ХII клас

В 12 клас учениците трябва да покажат и затвърдят уменията и знанията, придобити през целия курс на обучение, да постигнат по-голяма прецизност и творчество при изпълнение в материал. Задачите са с по-висока техническа и технологична сложност. Постигане на високи естетически качества на произведението. Всички задачи са за самостоятелна работа и под ръководството на преподавателя. Чрез творчески подход и технически умения да се достигне до готов продукт с нужните качества. В края на обучението ученикът трябва да придобие следните компетентности:
– проучване по конкретна проблематика
– работни рисунки, скици
– направа на чертеж
– представяне на художествен проект
– свободно боравене с керамичните техники и материали
– умения за създаване на керамично произведение
– естетически критерии
– художествено мислене

Творби

Георги Петров

15x20x30

Васил Маринов

Васил Маринов

15x20x30

Тереса Иванова

Темпера, 35х50 см
+ 0
Завършили
ученици
0 г.
Обучаваме
професионалисти
+ 0
Квалифицирани
специалисти